• 2022 Mitsubishi Outlander Sport CUV 2.0 ES 4x4
  • 2022 Mitsubishi Outlander Sport CUV 2.0 SE Special Edition Front-Wheel Drive
  • 2022 Mitsubishi Outlander Sport CUV 2.0 SE Front-Wheel Drive
  • 2022 Mitsubishi Outlander Sport CUV 2.0 LE Front-Wheel Drive
  • 2022 Mitsubishi Outlander Sport CUV 2.0 LE 4x4
  • 2022 Mitsubishi Outlander Sport CUV 2.4 GT 4x4
  • 2022 Mitsubishi Outlander Sport CUV 2.0 ES Front-Wheel Drive
  • 2022 Mitsubishi Outlander Sport CUV 2.4 GT Special Edition 4x4
  • 2022 Mitsubishi Outlander Sport CUV 2.0 SE Special Edition 4x4
  • 2022 Mitsubishi Outlander Sport CUV 2.0 SE 4x4